ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧIAΤΡΟΥ , ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ (31 ΜΗΝΕΣ).

Η Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ: 5035498 στο Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Γ.Γ. Υγείας (αριθμ. πρωτ. Γ3α,β/Γ.Π. οικ.51287/05-07-2019) με θέμα «Παράταση της διάρκειας συγχρηματοδότησης των δράσεων ψυχικής υγείας των φορέων εποπτείας του Υπουργείου Υγείας που έχουν προταθεί για συγχρηματοδότηση από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», καλεί όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου (31 μήνες) με τις ειδικότητες του Ψυχιάτρου (1), Ψυχολόγου (1), Κοινωνικού Λειτουργού (1), Νοσηλευτή (1) για το πρόγραμμα «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας».

Φυσικό αντικείμενο

Η πράξη αφορά την παροχή υπηρεσιών κατ΄ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας. Η παροχή υπηρεσιών απευθύνεται σε άτομα που είναι διαγνωσμένα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, τα οποία διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαμιέων και χρήζουν τακτικής ψυχιατρικής παρακολούθησης, ψυχολογικής υποστήριξης, τα ίδια καθώς και το υποστηρικτικό περιβάλλον τους, όπου αυτό υπάρχει. Στόχος του προγράμματος είναι η αποφυγή του εγκλεισμού, η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον ,η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς και η καταπολέμηση του στίγματος. Η έδρα του νέου προγράμματος θα βρίσκεται στη Δομή του Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων «Το Στέκι» στο 2ο χλμ . Εθνικής οδού Λαμίας – Αθηνών.

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης:

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι Ορισμένου Χρόνου (31 Μήνες) από την υπογραφή της.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο, με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 –
14:00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως και
της καταληκτικής) την αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 12/02/2021, ημέρα Παρασκευή έως και την 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 16.00 μ.μ, στη διεύθυνση: Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α., Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλέφωνο: 22310-36992.

Πληροφορίες:

– Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α., Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία
Τηλέφωνο : 22310-36992, ώρες 10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
e-mail: info@fepsi.gr
κ. Ζέρβας Γεώργιος

Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α., . Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλέφωνο/φαξ: 22310-36992.

Η παρούσα πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες για
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες:
– στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α.,: Π.Ε.Ψ.Υ. κ Κ.Α.

Λαμία, 12/02/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

Please follow and like us:
fb-share-icon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *